'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Warning: Fatal error 9001 occurred at Oct 10 2018  1:17PM. Note the error and time, and contact your system administrator.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.Data.SqlClient.SqlException: Warning: Fatal error 9001 occurred at Oct 10 2018  1:17PM. Note the error and time, and contact your system administrator.

Kaynak Hatası:


Satır 104:    komut.Parameters.AddWithValue("@p1", ozellik.yazikontrol(Request.QueryString["bid"].ToString()));
Satır 105:    komut.Connection = b;
Satır 106:    int durum = komut.ExecuteNonQuery();
Satır 107:    komut.Dispose();
Satır 108:    b.Close();

Kaynak Dosya: c:\inetpub\vhosts\Piramit Grupcambalkon.com\httpdocs\blogdetay.aspx.cs    Satır: 106

Yığın İzleme:


[SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Oct 10 2018 1:17PM. Note the error and time, and contact your system administrator.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +2444082
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +5775560
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +285
  System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4169
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption) +255
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +2127
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) +911
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) +359
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +286
  blogdetay.guncelle_g() in c:\inetpub\vhosts\Piramit Grupcambalkon.com\httpdocs\blogdetay.aspx.cs:106
  blogdetay.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\vhosts\Piramit Grupcambalkon.com\httpdocs\blogdetay.aspx.cs:18
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +95
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +59
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +678


Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.7.2558.0